کسب و کار اینترنتی tag:http://payam1346.mihanblog.com 2018-01-22T01:53:33+01:00 mihanblog.com اطلاع رسانی کسب و کار اینترنتی 2018-01-21T20:30:00+01:00 2018-01-21T20:30:00+01:00 tag:http://payam1346.mihanblog.com/post/62 PAYAM 1346 اطلاعیهبه نام خداکاربران عزیزدر سایت های کسب ودرامد اینترنتی که معتبر و بدون بازیافت سرمایه و بدون ریستار نمودن امتیازات و زیر مجموعه های اجاره ایی که رباط باشندفعالیت مستمر داشته باشیددرغیر اینصورت ازفعالیت کردن درسایتهای غیر معتبرو با قانون های من در بیاری
اطلاعیه
به نام خدا
کاربران عزیز
در سایت های کسب ودرامد اینترنتی که معتبر و بدون بازیافت سرمایه و بدون ریستار نمودن امتیازات و زیر مجموعه های اجاره ایی که رباط باشند
فعالیت مستمر داشته باشید
درغیر اینصورت ازفعالیت کردن درسایتهای غیر معتبر
و با قانون های من در بیاری جدا خوداری نمایید
قانون من در بیاری دیوار کشیدن به طرف کاربران تا باعث بشه شما عزیزان پیشرفت نداشته باشید
وقتی با کمبود مالی ویا بالا کشیدن سرمایه کاربران روبرو میشوند قانون میگذارند تا شما کاربران عزیزبا دیوار قانون من دربیاری روبرو شوید
قانون هر سایت کسب ودر امد اینترنتی قابل احترام* اما نه هر قانونی که باعث  پیشرفت کاربران عزیز شود
 کسب و در امد اینترنتی مرتب ومنظم به اثبات پرداختی ها می باشد وکاربران عزیز هم باید قبل از فعالیت نمودن به اثبات پرداختی ها توجه کامل داشته باشند
سرمایه گذاری در کسب ودرامد اینترنتی رابه هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم
واز سرمایه خود سایت ها استفاده نمایید
طمع نکنید و وسوسه هم نشید کاربران عزیز
زیرا انچه را هم که دارید از دست خواهید داد
لذا از تمامی کاربران خواهشمندم مراتب را به اطلاع همدیگر برسانید
برای ثبت نام سایت های معتبربه پیوندهای روزانه وبرای بازدید های اتوماتیک سورف دار*درصورتیکه اینترنت نامحدود
داشته باشید به پیوندها رفته وکلیک نمایید
درصورتیکه سایتی با قانون قابل احترام* پرداختی به شما عزیزان نداشت با سند و مدرک تصویری در انجمن buxi.irاطلاع رسانی نمایید
وبرای فعالیت کردن در انجمن buxi.ir حتما با کاربران با سابقه و با تجربه در این زمینه ثبت نام و مشورت نمایید
buxi.ir

باتشکر
]]>