کسب و کار اینترنتی و اطلاع رسانی http://payam1346.mihanblog.com 2020-08-08T02:01:40+01:00 text/html 2020-08-07T19:30:00+01:00 payam1346.mihanblog.com PAYAM 1346 کسب و کار اینترنتی و اطلاع رسانی http://payam1346.mihanblog.com/post/117 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/oji2_new-item-icon-free-mobile-analytics-20.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/lsj4_qvgm_{285}.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>اطلاعیه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>به نام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium;"><font face="arial, helvetica, sans-serif">کاربران عزیز</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000">&nbsp;فعالیت کردن درسایت های کسب و در امد اینترنتی</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>(حتما به نکات ذیل توجه کامل داشته باشید*)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#990000">معتبر وبدون بازیافت سرمایه وبدون کارمزد برداشت</font><font color="#000066">(مصرف برق*مصرف حجم بسته اینترنت*)</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#990000">بدون ریستار نمودن امتیازات</font><font color="#000066">(فقط تبدیل نمودن امتیازات *)</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#990000">زیر مجموعه های اجاره ایی</font><font color="#000066">( فقط ربات باشند*)</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>(لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی را حتما توجه کامل داشته باشید*)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>(هویت مدیریت سایت همراه باشماره تلفن حتما ذکر شده باشد*)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>کاربران اجازه داشته باشند در انجمن کسب و کاراینترنتی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>درمورد احقاق حق خودشان با مدیریت سایت گفتگو داشته باشند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>درصورت مشاهده نمودن نکات بالا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>فعالیت مستمر داشته باشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>درغیر اینصورت ازفعالیت کردن درسایتهای غیر معتبر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>و با قانون های از خود ساخته شده مدیریت ان سایت کسب و کار اینترنتی جدا خوداری نمایید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>قانون از خود ساخته شده مدیریت ان سایت کسب و کار اینترنتی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>&nbsp; دیوار کشیدن به طرف کاربران تا باعث بشود شما عزیزان پیشرفت نداشته باشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>وقتی با کمبود مالی ویا بالا کشیدن سرمایه کاربران روبرو میشوند</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;قانون میگذارند تا شما کاربران&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>&nbsp;با دیوار قانون از خود ساخته شده روبرو شوید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>قانون هر سایت کسب ودر امد اینترنتی قابل احترام*&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium;"><font face="arial, helvetica, sans-serif">اما نه هر قانونی که باعث&nbsp; پیشرفت کاربران عزیز شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>&nbsp;کسب و در امد اینترنتی مرتب ومنظم به اثبات پرداختی ها می باشد</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium;"><font face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;وکاربران عزیز هم باید قبل از فعالیت نمودن به اثبات پرداختی ها توجه کامل داشته باشند</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>سرمایه گذاری در کسب ودرامد اینترنتی رابه هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>واز سرمایه خود سایت ها استفاده نمایید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>طمع نکنید و وسوسه هم نشید کاربران عزیز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#990000">زیرا انچه را هم که دارید</font><font color="#000066">( از دست خواهید داد*)</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>سرمایه گذاری نمودن در سایت ها به خودتان مربوط می باشد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>واینجانب به هیچ عنوان پیشنهادسرمایه گذاری نمی کنم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>لذا از تمامی کاربران خواهشمندم مراتب را به اطلاع همدیگر برسانید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>******</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#990000"><b>باتشکر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div>