کسب و کار اینترنتی و اطلاع رسانی http://payam1346.mihanblog.com 2018-09-25T05:49:43+01:00 text/html 2018-09-24T20:36:00+01:00 payam1346.mihanblog.com PAYAM 1346 کسب و کار اینترنتی و اطلاع رسانی http://payam1346.mihanblog.com/post/113 <div style="text-align: center;"><div><u><font face="arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/lsj4_qvgm_%7B285%7D.png" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></font></u></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#000099"><b><u>اطلاعیه</u></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#000099"><b>3</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><u style=""><b>به نام خدا</b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><u><b>کاربران عزیز</b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><u><b>کسب و در امد اینترنتی وتست شده وبا پرداختی های منظم به کاربران را</b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099"><u style=""><b>(دراین سایت می توانید انتخاب نمایید)</b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><u><b>و برای کسب و در امد بیشترتان نیاز به پشتکارو تکنیک خودتان می باشد</b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><u><b>و نه اینکه یک روز فعالیت کنید و چند روز فعالیت نکنید</b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099"><u style=""><b>(همکنون در حال تست نمودن چند سایت دیگرمی باشم)</b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><u><b>که بعد از تست نهایی و معتبر بودن&nbsp;</b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><u><b>اضافه خواهم کرد</b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><u><b>تا راحت کسب و در امد نمایید</b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><u><b><font color="#990000">برای ثبت نام سایت های کلیکی معتبربه</font><font color="#000066">(لینک عضویت کلیکی«)</font></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><u><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="3" color="#990000">وبرای بازدید های اتوماتیک سورف دار*وغیره به</font><span style="font-size: medium;"><font color="#000066">(لینک عضویت اتوماتیک«)</font></span></b></font></u></div><div style="text-align: center;"><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><u><b>(اطلاع رسانی گسترده در سراسر ایران زمین)</b></u></span></div><div><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><u><b>باتشکر</b></u></font></div><div><u><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font></u></div></div> text/html 2018-09-24T20:33:00+01:00 payam1346.mihanblog.com PAYAM 1346 کسب و کار اینترنتی و اطلاع رسانی http://payam1346.mihanblog.com/post/110 <div style="text-align: center;"><u><font face="arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/lsj4_qvgm_%7B285%7D.png" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></font></u></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#000099"><b><u>اطلاعیه</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#000099"><b>2</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600" size="3"><b style=""><u style="">به نام خدا</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600" size="3"><b><u>باسلام و احترام خدمت تک تک کاربران عزیز</u></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style=""><u style=""><font color="#006600">کاربران عزیز در سایت های کسب و در امد اینترنتی </font><font color="#000099">(جستجوی گوگل)</font></u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style=""><u style=""><font color="#006600">&nbsp;که با </font><font color="#000099">(مسدود سازی ویا کسر از حساب جاریتان)</font><font color="#006600"> در همان سایت ثبت نام شده تان</font></u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600"><b><u>&nbsp;و با قانون از خود ساخته شده مدیریت ان سایت&nbsp;</u></b></font><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><u>روبرو میشوید</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="3"><b style=""><u style="">&nbsp;(جدا از فعالیت کردن خوداری نمایید)</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600" size="3"><b><u>وقت خودتان را تلف نکنید و به سایت هایی که مورد اعتمادتان هستند</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600" size="3"><b><u>و قانون قابل احترام دارند</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600" size="3"><b><u>&nbsp;ودیوار قانون از خود ساخته شده وجود نداشته باشند ادامه فعالیت نمایید</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="3"><b style=""><u style="">(اطلاع رسانی گسترده در سراسر ایران زمین)</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600" size="3"><b style=""><u style="">باتشکر</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><u><br></u></b></div><div style="text-align: center;"><b><u><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></u></b></div><div><br></div></div> text/html 2018-09-24T20:30:00+01:00 payam1346.mihanblog.com PAYAM 1346 اطلاع رسانی کسب و کار اینترنتی http://payam1346.mihanblog.com/post/109 <div style="text-align: center;"><u style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/lsj4_qvgm_{285}.png" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></font></u></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#000066" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>اطلاعیه</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000066" face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b style="">1</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>به نام خدا</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><u>&nbsp;فعالیت کردن درسایت های کسب و در امد اینترنتی</u></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium;"><u><font face="arial, helvetica, sans-serif">کاربران عزیز</font></u></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><u>******</u></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>(حتما به نکات ذیل توجه کامل داشته باشید*)</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>******</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u><font color="#990000">معتبر وبدون بازیافت سرمایه وبدون کارمزد برداشت</font><font color="#000066">(مصرف برق*مصرف حجم بسته اینترنت*)</font></u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u><font color="#990000">بدون ریستار نمودن امتیازات</font><font color="#000066">(فقط تبدیل نمودن امتیازات *)</font></u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u><font color="#990000">زیر مجموعه های اجاره ایی</font><font color="#000066">( فقط رباط باشند*)</font></u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>فعالیت مستمر داشته باشید</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>درغیر اینصورت ازفعالیت کردن درسایتهای غیر معتبر</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>و با قانون های از خود ساخته شده مدیریت ان سایت کسب و کار اینترنتی جدا خوداری نمایید</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>قانون از خود ساخته شده مدیریت ان سایت کسب و کار اینترنتی</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>&nbsp; دیوار کشیدن به طرف کاربران تا باعث بشود شما عزیزان پیشرفت نداشته باشید</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>وقتی با کمبود مالی ویا بالا کشیدن سرمایه کاربران روبرو میشوند</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><u>&nbsp;قانون میگذارند تا شما کاربران&nbsp;</u></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>&nbsp;با دیوار قانون از خود ساخته شده روبرو شوید</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>قانون هر سایت کسب ودر امد اینترنتی قابل احترام*&nbsp;</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium;"><u><font face="arial, helvetica, sans-serif">اما نه هر قانونی که باعث&nbsp; پیشرفت کاربران عزیز شود</font></u></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>&nbsp;کسب و در امد اینترنتی مرتب ومنظم به اثبات پرداختی ها می باشد</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium;"><u><font face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;وکاربران عزیز هم باید قبل از فعالیت نمودن به اثبات پرداختی ها توجه کامل داشته باشند</font></u></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>سرمایه گذاری در کسب ودرامد اینترنتی رابه هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>واز سرمایه خود سایت ها استفاده نمایید</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>طمع نکنید و وسوسه هم نشید کاربران عزیز</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u><font color="#990000">زیرا انچه را هم که دارید</font><font color="#000066">( از دست خواهید داد*)</font></u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>سرمایه گذاری نمودن در سایت ها به خودتان مربوط می باشد</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>واینجانب به هیچ عنوان پیشنهادسرمایه گذاری نمی کنم</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>لذا از تمامی کاربران خواهشمندم مراتب را به اطلاع همدیگر برسانید</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u><font color="#990000">برای ثبت نام سایت های کلیکی معتبربه</font><font color="#000066">(لینک عضویت کلیکی«)</font></u></b></font></div><div style="text-align: center;"><u><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="3" color="#990000"><b>وبرای بازدید های اتوماتیک سورف دار*وغیره به</b></font><b style="font-size: medium;"><font color="#000066">(لینک عضویت اتوماتیک«)</font></b></font></u></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;"><font color="#000066" face="arial, helvetica, sans-serif"><u>******</u></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u><font color="#990000">درصورتیکه سایتی با</font><font color="#000066">&nbsp;(قانون قابل احترام*)</font><font color="#990000">&nbsp;پرداختی به شما عزیزان نداشت</font></u></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="3"><b><u><font color="#990000">&nbsp;با سند و مدرک تصویری در انجمن</font><font color="#000066">&nbsp;(buxi.ir)</font></u></b></font><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium;"><u>اطلاع رسانی نمایید</u></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u><font color="#990000">وبرای فعالیت کردن در انجمن</font><font color="#000066">( buxi.ir)</font><font color="#990000">&nbsp;</font></u></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;"><u><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif">حتما با کاربران با سابقه و با تجربه در این زمینه ثبت نام و مشورت نمایید</font></u></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><u>(اطلاع رسانی گسترده در سراسر ایران زمین)</u></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><u>باتشکر</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><u style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></u></div>