کسب و کار اینترنتی http://payam1346.mihanblog.com 2018-01-22T01:53:33+01:00 text/html 2018-01-21T20:30:00+01:00 payam1346.mihanblog.com PAYAM 1346 اطلاع رسانی کسب و کار اینترنتی http://payam1346.mihanblog.com/post/62 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>اطلاعیه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>به نام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>کاربران عزیز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>در سایت های کسب ودرامد اینترنتی که معتبر و بدون بازیافت سرمایه و بدون ریستار نمودن امتیازات و زیر مجموعه های اجاره ایی که رباط باشند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>فعالیت مستمر داشته باشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>درغیر اینصورت ازفعالیت کردن درسایتهای غیر معتبر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>و با قانون های من در بیاری جدا خوداری نمایید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>قانون من در بیاری دیوار کشیدن به طرف کاربران تا باعث بشه شما عزیزان پیشرفت نداشته باشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>وقتی با کمبود مالی ویا بالا کشیدن سرمایه کاربران روبرو میشوند قانون میگذارند تا شما کاربران عزیزبا دیوار قانون من دربیاری روبرو شوید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>قانون هر سایت کسب ودر امد اینترنتی قابل احترام* اما نه هر قانونی که باعث &nbsp;پیشرفت کاربران عزیز شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;کسب و در امد اینترنتی&nbsp;</b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>مرتب ومنظم به اثبات پرداختی ها می باشد وکاربران عزیز هم باید قبل از فعالیت نمودن به اثبات پرداختی ها توجه کامل داشته باشند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>سرمایه گذاری در کسب ودرامد اینترنتی رابه هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>واز سرمایه خود سایت ها استفاده نمایید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>طمع نکنید و وسوسه هم نشید کاربران عزیز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>زیرا انچه را هم که دارید از دست خواهید داد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>لذا از تمامی کاربران خواهشمندم مراتب را به اطلاع همدیگر برسانید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>برای ثبت نام سایت های معتبربه پیوندهای روزانه وبرای بازدید های اتوماتیک سورف دار*درصورتیکه اینترنت نامحدود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>داشته باشید به پیوندها رفته وکلیک نمایید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="4"><b>درصورتیکه سایتی با قانون قابل احترام* پرداختی به شما عزیزان نداشت با سند و مدرک تصویری در انجمن&nbsp;</b></font><b style="font-size: large;">buxi.ir</b><b style="font-size: large;">اطلاع رسانی نمایید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>وبرای فعالیت کردن در انجمن buxi.ir حتما با کاربران با سابقه و با تجربه در این زمینه ثبت نام و مشورت نمایید</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: large;"><font face="arial, helvetica, sans-serif">buxi.ir</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/upqh_buxi-froum.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">باتشکر</font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://t.me/pasargadsolymani/125" alt=""></div></div>